Deposit Interest Rates

Shree Sharada Sahakari Bank Ltd., Pune    19-Sep-2015
Total Views |

The revised interest rates on Term Deposits are as under :

Sr. No.

Period

Interest Rate

For General Depositors

Interest Rate

For Senior Citizen

1.

15 Days upto 90 Days

3.50%

 3.50%

2.

91 Days upto 364 Days

4.75%

 4.75%

4.

From 12 Months to below 17 Months

6.50%

 6.75%

5.

Above 18 Months to Upto 36 Months

6.25%

 6.50%

6.

Above 36 Months to Upto 60 Months

5.50%

 5.75%
  •  For Senior Citizens,deposits of 1 year & above will be eligible for additional interest @0.25% over and above the rates mentioned in above chart.
  • These rates will be applicable to all fresh/ renewed term deposits including recurring deposits till further instructions.
  • Interest on Saving Deposits will be @3.25% p.a. on all the Saving Accounts.
Premature rules : 1% penalty for premature withdrawal of deposits (Not on renewal of deposits) (1% less than applicable rate for period remained with bank at the time of deposit).

 

  • "शारदा समृद्धी ठेव योजना"
         सदर योजनेचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र.ठेवींची मुदत           व्याजदर
  सर्वसाधारण ग्राहकज्येष्ठ नागरिकांसाठी
1
18 ते 36 महिने (मासिक/ तिमाही)
6.25%6.50%
 
18 ते 36 महिने ( Cumulative)
    
6.00% 6.25% 
  • सदर ठेव योजने अंतर्गत व्याजदर हे दि.०९.०४.२०२० पासून नव्याने उघडण्यात येणा-या  ठेवींसाठी लागू राहील.
  • सदर ठेव योजने अंतर्गत मुदतपूर्व ठेव बंद केल्यास मुदतपूर्ण कालावधीसाठी लागू असलेल्या व्याजदरामधून 1% दंडव्याज कमी करुन त्यानुसार व्याज देय राहील.

 "शारदा संचयनी आवर्त ठेव योजना"

    दि.०९.०४.२०२० पासून नव्याने उघडण्यात येणा-या आवर्त ठेवींसाठी 7.00% व्याजदराची "शारदा संचयनी आवर्त ठेव योजना" कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

      इतर अटी-

  • सदर शारदा संचयनी आवर्त ठेव योजने अंतर्गत व्याजदर हे दि.०९.०४.२०२० पासून नव्याने उघडण्यात येणा-या 12 ते 24 महिन्यांसाठीच्या आवर्त ठेवींसाठी लागू राहील.
  • सदर शारदा संचयनी आवर्त ठेव योजने अंतर्गत मुदतपूर्व ठेव बंद केल्यास मुदतपूर्ण कालावधीसाठी लागू असलेल्या व्याजदरामधून 1% दंडव्याज कमी करुन त्यानुसार व्याज देय राहील.
  • सदर योजना ही किमान रक्कम रु.500/- व त्यापुढे रु.100/- च्या पटीतील रकमेसाठी लागू राहील.
  • ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व सामान्य ग्राहकांना लागू असणारा दरच लागू राहील.